با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
ارتباط شخصیت برند با ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف‌کننده در تیم‌های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال کشور

نیلوفر خندان؛ ناهید اتقیا؛ مریم مختاری دینانی

دوره 6، شماره 4 ، فروردین 1397، ، صفحه 83-91

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین شخصیت برند و ارزش ویژۀ برند مبتنی بر مصرف‌کننده در تیم‌های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال کشور بود. بدین منظور 405 نفر از تماشاگران تیم‌های پرطرفدار منتخب لیگ برتر فوتبال به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند )مصرف‌کننده مستقیم: 190 نفر، غیرمستقیم: 215 نفر). به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش­نامه ...  بیشتر

تأثیر سردرگمی مصرف کننده بر تعویق تصمیم‏گیری و وفاداری به برند پوشاک ورزشی

سید احسان امیر حسینی؛ فاطمه روشنی؛ فریبرز فتحی

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، ، صفحه 87-100

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سردرگمی مصرف کننده بر تعویق تصمیم گیری و وفاداری به برند پوشاک ورزشی است. تحقیق از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کلیۀ مشتریان پوشاک‌های ورزشی‌ شهر شیراز می‌باشد. با توجه به فرمول کوکران تعداد 395 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری شامل پرسش­نامۀ العربی (2012) بود. ...  بیشتر