با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تاثیر برنامه های تربیت بدنی بر آمادگی جسمانی و مهارت های ورزشی معلمان تربیت بدنی زن و مرد مناطق جغرافیایی ایران

علیرضا رمضانی؛ مجید کاشف

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 33-40

چکیده
  جامعه آماری پژوهش شامل 32332 معلم تربیت بدنی بود. 16235 زن و 16097 نفر مردبودند. بر اساس جدول مورگان اندازه نمونه تحقیق 10 درصد از حجم جامعه بود که زنان16235 نفرو مردان 16097 نفربودند.استانهای کشور بر اساس مناطق جغرافیایی ، مشترکات فرهنگی ،زبانی و نژادی به پنج منطقه ( شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز)تقسیم شدند. روشهای آماری شامل تحلیل واریانس و آزمون ...  بیشتر

رابطه بین استقلال شغلی و استرس معلمان تربیت بدنی شهرستان سبزوار

رضا اندام؛ مهناز اسعدی

دوره 3، شماره 4 ، خرداد 1394، ، صفحه 52-63

چکیده
  بررسی های متعدد نشان داده اند که معلمان تربیت بدنی در معرض عوامل استرس زای شغلی هستند، برخی از این عوامل به محیط شغلی مربوط بوده که می توانند آثار نامطلوبی بر سلامتی و نقش تربیتی آنان داشته باشند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین استقلال شغلی با استرس شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان سبزوار بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. ...  بیشتر

مقایسة نگرش دانش‌آموزان و معلمان سایر دروس به معلمان تربیت بدنی در مقطع متوسطة بندرعباس

لقمان کشاورز؛ مجید جلالی فراهانی؛ سید محمد انصاری

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 75-84

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسة نگرش دانش‌آموزان و معلمان سایر دروس به معلمان تربیت بدنی مقطع متوسطة بندرعباس بود. جامعة آماری تحقیق همة معلمان دروس غیر از تربیت بدنی (62 نفر) و دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطة شهر بندرعباس (20000 نفر) بودند. برای نمونة تحقیق، بر اساس جدول مورگان، 377 دانش‌آموز به طور تصادفی ساده و 62 معلم غیرتربیت بدنی به طور ...  بیشتر