با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
طراحی مدل بلوغ منابع انسانی در ادارات تربیت بدنی دانشگاههای جامع دولتی کشور

زهره تقوی؛ کوروش قهرمانی تبریزی؛ اسماعیل شریفیان

دوره 10، شماره 4 ، خرداد 1401، ، صفحه 37-47

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8962

چکیده
  این پژوهش با هدف اصلی طراحی مدل بلوغ منابع انسانی در ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های جامع دولتی کشور صورت گرفت. با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش، فرایند مدل سازی که رویکرد آن نظریه سازی است تا نظریه آزمایی و نیز مطالعه در محدوده کوچک اما با عمق زیاد، از روش کیفی برای تدوین مدل بهره گرفته شد. داده‌های اسناد با مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع ...  بیشتر

واکاوی نقش عوامل زمینه‌ای در نهادینه کردن فعالیت بدنی در دانشگاه‌های ایران

امین رشید لمیر

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 101-113

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.53629.3304

چکیده
  علی‌رغم، افزایش آگاهی عمومی مردم درباره عوارض و پیامدهای ناشی از بی‌تحرکی، براساس شواهد موجود فقط درصد کمی از جامعه دانشگاهی کشور از برنامه‌های ورزشی دانشگاه‌ها استقبال می‌کنند، لذا هدف از پژوهش حاضر واکاوی عوامل زمینه‌ای در نهادینه کردن فعالیت بدنی در دانشگاه‌های ایران بود. روش انجام پژوهش کیفی بود. نمونه آماری پژوهش را 30 نفر ...  بیشتر

مقایسه وضعیت خودبرندسازی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان رشته تربیت بدنی با سایر رشته‌ها

حمید قاسمی؛ فاطمه صائمیان

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، ، صفحه 43-52

چکیده
  هدف تحقیق حاضر مقایسه وضعیت خودبرندسازی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان رشته تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته‌های منتخب بود. روش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه‌های کشور بودند که براساس تعداد جامعه نامحدود بر اساس جدول مورگان تعداد کفایت 384 نمونه انتخاب شد که ...  بیشتر

عوامل اجتماعی و انواع سوء رفتارهای علمی

آیدین عباسی؛ فرزام فرزان؛ میرحسن سید عامری؛ بهنام زایر

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 43-49

چکیده
  چکیده هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عوامل اجتماعی در بروز انواع سوء رفتارهای علمی است. روش این پژوهش، توصیفی، از نظر اجرا، پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی بود. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع­آوری شد. روایی آن به وسیله جمعی از استادان مدیریت ورزشی تأیید و پایایی آن با آلفای کرونباخ 87/0 محاسبه شد. این پرسشنامه با مقیاس ...  بیشتر