با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
رابطه اعتماد سازمانی و مؤلفه های آن با بهره وری نیروی انسانی در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل

آرمین فعال؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، ، صفحه 37-45

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق بررسی و شناخت رابطه اعتماد سازمانی و مولفه های آن با بهره وری نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر آن بود که در ادارات ورزش و جوانان استان اردبیل مورد ارزیابی قرار گرفت. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی اجرا گردید. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق، تمامی کارمندان اداره و ادارات کل ورزش و ...  بیشتر

رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با بهره وری در باشگاه های ورزشی شهر قزوین

فرشاد کلهر؛ میرحسن سیدعامری؛ ابوالفضل عزیزی قرامحمدی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1395، ، صفحه 37-46

چکیده
  تحقیق حاضر در پی یافتن رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با بهره وری در باشگاه‌های ورزشی شهر قزوین می‌باشد. این تحقیق در زمره‌ی تحقیقات همبستگی قرار می‌گیرد و جامعه‌ی آماری آن شامل کلیه باشگاه‌های ورزشی شهر قزوین اعم از خصوصی و دولتی بود، که شامل 110 باشگاه بود که به دلیل محدود بودن افراد جامعه و نظر اساتید کل افراد جامعه به عنوان ...  بیشتر

ارتباط بین فرهنگ سازمانی با خلاقیت و بهره وری اعضای هیات علمی تربیت بدنی پیام نور کشور

مرتضی رضایی صوفی

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1393، ، صفحه 85-94

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی فرهنگ سازمانی با خلاقیت و بهره وری اعضای هیات علمی تربیت بدنی پیام نور کشور می باشد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی – همبستگی می باشد جامعه آماری این پژوهش را 87 نفر از اعضای هیات علمی گروههای تربیت بدنی دانشگاههای پیام نور کشور تشکیل می دادند که به روش کل شمار انتخاب شده بودند. برای جمع آوری داده ها ...  بیشتر