با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
آموزش ورزش
اعتبارسنجی مدل توسعه فوتبال رده های پایه استان اردبیل در بعد همگانی

مجید حبیب زاده؛ مهرداد محرم زاده؛ رباب مختاری؛ مسعود ایمان زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

https://doi.org/10.30473/arsm.2024.66503.3732

چکیده
  هدف این مقاله اعتبارسنجی مدل توسعه فوتبال رده‌های پایه استان اردبیل در بعد همگانی می‌باشد. روش تحقیق از نوع کمی بوده که به شیوه پیمایشی انجام یافت و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ورزشکاران، کارشناشان، مدیران ورزشی و اساتید می‌باشد، با توجه به این که از روش تحلیل عاملی تاییدی بهره برده شده است لذا تعداد نمونه لازم متناسب با تعداد متغیرها ...  بیشتر

آموزش ورزش
طراحی مدل کاربست فناوری‌های نوین در توسعه ورزش همگانی ایران: یک نظریه داده‌بنیاد

رضا شیخ یوسفی؛ نسرین عزیزیان کهن؛ مهرداد محرم زاده؛ عباس نقی‌زاده باقی

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403، ، صفحه 53-64

https://doi.org/10.30473/arsm.2024.69743.3829

چکیده
  هدف پژوهش طراحی مدل کاربست فناوری‌های نوین در توسعه ورزش همگانی ایران بود. این تحقیق حاضر از نوع کاربردی و کیفی مبتنی بر داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین بود. جامعه آماری شامل اساتید منتخب مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها و مدیران ادارات کل ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی بودند. نمونه‌گیری به روش هدفمند با دو نمونه اولیه انجام و ...  بیشتر

بررسی عوامل تنش‌زای شغلی و سازمانی کادر فنی تیم‌های شرکت‌کننده در شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا

بهزاد احدی؛ مهرداد محرم زاده؛ چالاک مجیدی؛ گلاله رسول آذر

دوره 4، شماره 2 ، آذر 1394، ، صفحه 11-22

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل تنش‌زای شغلی و سازمانی کادر فنی تیم­های شرکت‌کننده در شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا در شهر ارومیه است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه و نمونه آماری تحقیق را کادر فنی کلیه تیم‌های شرکت‌کننده در این مسابقات تشکیل می‌دادند (44 نفر). ابزار اندازه­گیری پژوهش ...  بیشتر