با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
شناسایی راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه‌ای ایران

مهدی غفوری یزدی؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد جواد شریف زاده

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، ، صفحه 23-40

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7624

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی راهبردهای تأمین مالی در ورزش حرفه‌ای کشور بود. روش پژوهش حاضر کیفی و با رویکرد پدیدارشناسی بود و اطلاعات موردنیاز با استفاده از مطالعات اسنادی و مصاحبه نیمه ساخت‌یافته با خبرگان به دست آمد. جامعة آماری پژوهش اساتید دانشگاهی با تخصص در زمینه‌های مدیریت ورزشی، اقتصاد و کارآفرینی، مدیران ارشد و متصدیان ورزش ...  بیشتر

ارائۀ مدل عوامل فردی و سازمانی پیش برنده و بازدارنده موفقیّت شغلی در کارکنان زن سازمان ورزش شهرداری تهران

عصمت همتی؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ محمد خبیری

دوره 6، شماره 4 ، فروردین 1397، ، صفحه 61-71

چکیده
  هدف از این تحقیق ارائه مدل عوامل فردی و سازمانی پیش برنده و بازدارنده موفقیّت شغلی در کارکنان زن سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش تحقیق «توصیفی-تحلیلی» و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران زن شاغل در سازمان ورزش شهرداری استان تهران بودند. در این تحقیق با توجه به‏محدود بودن حجم جامعه، تمام جامعه آماری (130n=) به روش نمونه­گیری ...  بیشتر

نقش بازاریابی کمین، رفتار منفی و سازگاری در تمایل به خرید از حامی رسمی لیگ برتر فوتبال ایران

احمد فلاحی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد خبیری

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1395، ، صفحه 11-21

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کنندگی بازاریابی کمین، رفتار منفی و سازگاری در رابطه بین جانبداری از لیگ برتر با تمایل به خرید از حامی انجام شد. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی می‌باشد که به صورت میدانی انجام شد. نمونه تحقیق را 515 نفر از تماشاچیان لیگ برتر تشکیل دادند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. ...  بیشتر