با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی بر صنعت ورزش

سلمان علوی؛ مهدیه پورزارع؛ فرزاد غفوری؛ احمد محمودی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 115-125

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7985

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی بر صنعت ورزش بود. این تحقیق با شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب‌نظران رشته مدیریت ورزشی با سابقه علمی در مسائل سیاسیِ ورزش، بودند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 18 مصاحبه، اشباع ...  بیشتر

مطالعه تطبیقی همبستگی و قرابت ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی، محلی ایران و چند کشور منتخب جهان

فرزاد غفوری؛ محسن اسمعیلی؛ پوریا سهرابی

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، ، صفحه 81-88

https://doi.org/10.30473/arsm.1970.6431

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی کیفی است که با روش تطبیقی و الگوی بردی[1]، همبستگی و قرابت ورزش‌های سنتی و بازی‌های بومی، محلی ایران و چند کشور دیگر را مطالعه کرده است. جامعه آماری، شامل ورزش‌ها و بازی‌های سنتی چین، هند، یونان و ایران است. جمع‌آوری اطلاعات از طریق سایت‌ها، مقالات علمی، کتب و مصاحبه با کارشناسان خبره ورزش‌های سنتی صورت گرفت. ...  بیشتر

تعیین سهم و نقش دستگاه‏های اجرایی در توسعه ورزش همگانی

فرزاد غفوری؛ محمد سعید معمارزاده؛ سلمان علوی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 11-32

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5843

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش و سهم دستگا‏ه‏های اجرایی در توسعه ورزش همگانی انجام گرفته است. این پژوهش در زمره تحقیقاتی ترکیبی (آمیخته) بود که در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. به‌‏منظور جمع‏آوری داده‏های پژوهش، از مصاحبه عمیق از نخبگان (بخش کیفی) و پرسش‏نامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق در ﻣﺮﺣﻠﻪ کیفی شامل ...  بیشتر

تحلیل رفتارهای موافق و ضد اجتماعی ورزشکاران حرف های رشته های انفرادی و تیمی در اوقات فراغت

ساناز صائب فتوحیه؛ فرزاد غفوری؛ کامبیز عبدی

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1393، ، صفحه 105-116

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تحلیل رفتارهای ضد اجتماعی ورزشکاران حرفه ای رشته های انفرادی و تیمی در اوقات فراغت بود. تحقیق حاضر توص یفی، از نظر مس یر اجرا ازنوع تحقیقات پیمایشی به شمار می آید که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش شامل ورزشکاران ت یم های مل ی بو ده که تعداد آن ها در 23 رشتهورزشی تیمی و انفرادی، 340 نفر می باشند. نمونة آماری شامل ...  بیشتر