با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
طراحی الگوی جامع ارزیابی عملکرد هیئت‌های ورزشی ایران

مهدی گودرزی؛ محسن حمیدی

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1400، ، صفحه 119-131

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8535

چکیده
  نقش ارزیابی عملکرد در ارتقاء بهره وری سازمانی و نظارت بر نحوه به کارگیری منابع سازمانی حایز اهمیت است و هر سازمان جهت پیشبرد اهداف و سیاست های خود باید از یک الگوی ارزیابی مناسب استفاده نماید. پژوهش حاضر بر آن بود تا با در نظر گرفتن ماموریت ها و وظایف قانونی هیئت های ورزشی کشور الگویی مناسب را برای ارزیابی عملکرد در این حوزه طراحی و ...  بیشتر

طراحی و تببین الگوی توسعه مسئولیت اجتماعی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

مهدی گودرزی؛ سید حسن حسینی شکرابی

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، ، صفحه 91-106

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7623

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تدوین الگوی توسعه مسئولیت اجتماعی اداره تربیت بدنی دانشگاه پیام نور بود که برای این منظور، 115 عضو هیئت علمی تربیت بدنی، مدیرکل، کارشناس اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور در دو بخش کمی و کیفی به صورت کل‌شمار انتخاب شدند و به پرسش نامه محقق ساخته 22 سؤالی پنج ارزشی لیکرت پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی ...  بیشتر

طراحی و تبیین الگوی کاربردی مدیریت مالی در فدراسیونهای ورزشی

مهدی گودرزی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1396، ، صفحه 67-79

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق تبیین مدل اکتشافی مدیریت مالی مطلوب در فدراسیون های ورزشی است که پرسشنامه ای با 25 سوال پاسخ بسته تهیه و ضریب پایایی آن 94/0 تعیین شد( 01/0p‹ ) و در اختیار 338 نفر از کارشناسان مالی،خزانه داران، حسابرسان، حسابداران، اساتید دانشگاه که سابقه فعالیت در فدراسیون های ورزشی را داشته اند قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار ...  بیشتر

تبیین وضعیت موجود ادارة کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با استفاده از تحلیل SWOT

مهدی گودرزی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 61-74

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای ادارة کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور بود. برای گردآوری داده‌ها، اسناد و مدارک بررسی و متون پیشینه مطالعه شد و پرسشنامه‌های نظرسنجی و PEST SCAN (91/0=α) و تحلیل SWOT به کار رفت. در بخش نظرسنجی، 23 مدیرکل و کارشناس‌ارشد اسبق و کنونی ادارة کل تربیت بدنی دانشگاه پیام ...  بیشتر