با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
طراحی الگوی هوشمندیهای مورد نیاز رهبری اثربخش مدیران ورزشی

مریم مختاری دینانی؛ هاشم کوزه چیان؛ عباس نظریان مادوانی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 73-88

چکیده
  مطالعات نشان داده که موفقیت سازمانی در گرو رهبری اثربخش است. این امر در کلیه سازمان­ها از جمله سازمان­های ورزشی صادق است. از این رو، شناخت عواملی که می‏تواند با اثربخشی رهبری ارتباط داشته باشد، بسیار ارزشمند می‏باشد. بنابراین، هدف این پژوهش طراحی الگوی هوشمندی­های مورد نیاز رهبری اثربخش مدیران ورزشی است. جامعه آماری این پژوهش ...  بیشتر

مقایسۀ اثربخشی رهبری مدیران ورزشی

عباس نظریان مادوانی؛ مریم مختاری دینانی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1393، ، صفحه 115-126

چکیده
  مطالعات نشان داده است موفقیت سازمانی در گرو رهبری اثربخش است. این امر در کلیه سازمانها از جمله سازمان­های ورزشی صادق است. بنابراین، هدف اصلی این تحقیق مقایسۀ اثربخشی رهبری مدیران ورزشی بود. جامعۀ آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران وزارتخانه ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و پاراالمپیک، آکادمی ملی المپیک و فدراسیون های ورزشی (331=N) بوده ...  بیشتر

ارتباط بین رضایت شغلی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های تهران

عباس نظریان مادوانی؛ مریم مختاری دینانی

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1392، ، صفحه 43-56

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط بین رضایت شغلی، هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه های تهران بود. نمونه آماری برابر با جامعه آماری، شامل تمامی کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه های دولتی(81 نفر)  و آزاد(16نفر)  شهر تهران  بود که در سال تحصیلی92- 1391 در این دانشگاه ها، مشغول به فعالیت بودند. روش تحقیق، توصیفی و از ...  بیشتر

ارتباط بین هوش هیجانی، آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان

علیرضا رمضانی؛ عباس نظریان مادوانی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 85-98

چکیده
  هدف پژوهش، مطالعة ارتباط بین هوش هیجانی، آمادگی جسمانی و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بود. جامعة آماری شامل تمامی دانشجویان سال تحصیلی 91-1390 دانشگاه و حدود 3859 نفر بود. به استناد جدول تعیین حجم نمونة مورگان، 380 نفر نمونة آماری انتخاب شدند. نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای و تصادفی انجام شد. هر یک از دانشکده‌ها یک ...  بیشتر