با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
اثر میانجی کیفیت خدمات در ارتباط بازارگرایی و عملکرد تجاری اماکن ورزشی خصوصی

زینب امرایی؛ شهاب بهرامی؛ منوچهر ططری

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1402، ، صفحه 83-93

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.57751.3465

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثر میانجی کیفیت خدمات در ارتباط بازارگرایی و عملکرد تجاری اماکن ورزشی خصوصی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران، مربیان و فارغ التحصیلان حوزه ورزشی فعال در باشگاه‌های ورزشی استان‌های غرب کشور بودند که نمونه آماری (384 نفر) به‌صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای ...  بیشتر

تأثیر جو سازمانی بر اشتیاق و سکوت سازمانی با نقش میانجی‌گری صخره شیشه‌ای کارکنان زن ادارات ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور

منوچهر ططری؛ شهاب بهرامی؛ سیدموسی خادمی؛ امیرحمزه سبزی؛ فاطمه موسوی نسب

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، ، صفحه 103-112

https://doi.org/10.30473/arsm.1970.6436

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر جوسازمانی بر اشتیاق و سکوت سازمانی با نقش میانجی‌گری صخره شیشه‌ای کارکنان زن بود. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی است. نمونه آماری شامل 110 نفر از کارکنان زن بود. برای سنجش جوسازمانی از پرسش‏نامه جوسازمانی (سوسمان)، سکوت سازمانی با پرسش‏نامه هارلوز (2001) و اشتیاق سالون (2001) مورد سنجش قرار گرفت. ...  بیشتر

ارائه الگوی اثر بدبینی سازمانی و رفتار سیاسی بر سلامت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان

منوچهر ططری؛ شهاب بهرامی؛ سیدموسی خادمی؛ امیرحمزه سبزی

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 89-100

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.35141.2493

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه الگوی اثر بدبینی سازمانی و رفتار سیاسی بر سلامت سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. 120 نفر از کارکنان اداره ورزش و جوانان به­طور تصادفی برای نمونه پژوهش انتخاب شدند. سه پرسش­نامه سلامت سازمانی (هوی و فلدمن، 1996)، بدبینی سازمانی (دین و همکاران، 1998) و رفتارهای سیاسی (دوبـرین، 1987) استفاده گردید. روایی صوری و محتوایی ...  بیشتر

بررسی ارتباط سبک‌های رهبری مدیران باشگاه‌های خصوصی استان‌های غرب کشور با میزان کارآفرینی کارکنان این باشگاه‌ها

منوچهر ططری؛ احسان ططری؛ افشار هنرور

دوره 6، شماره 4 ، فروردین 1397، ، صفحه 11-18

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سبک‌های رهبری مدیران باشگاه‌های خصوصی استان‌های غرب کشور در میزان کارآفرینی کارکنان این باشگاه‌ها بود. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است. نمونه نهایی تحقیق 480 نفر از کارکنان باشگاه‌های خصوصی غرب کشور بودند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته بود ...  بیشتر

ارتباط بین مهارت‏های ارتباطی و اخلاق کاری مدیران تربیت‏بدنی آموزش و پرورش استان‎های غرب کشور با رضایتمندی دبیران

منوچهر ططری

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، ، صفحه 11-19

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین مهارت‏های ارتباطی و اخلاق­کاری مدیران تربیت‏بدنی آموزش و پرورش استان‏های غرب کشور با رضایتمندی دبیران تربیت‏بدنی از دیدگاه دبیران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بود که به شیوۀ پیمایشی انجام شد. نمونه آماری این پژوهش را 380 نفر (جامعه 4321 نفر) از معلمان تربیت‏بدنی که در مقاطع متوسطه اول و ...  بیشتر

رابطه مهارت‏های ارتباطی با اثربخشی اعضای هیأت‎علمی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور

حمید قاسمی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ منوچهر ططری؛ زینب امرایی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 51-60

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی رایطه مهارت‏های ارتباطی با اثربخشی اعضاء هیأت‏ علمی تربیت بدنی دانشگاه پیام نور است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام شد. نمونه آماری برابر با جامعه آماری (80 عضو هیأت ‎علمی) بود. ابزار اندازه‎گیری، پرسشنامه‎های ‏استاندارد مهارت‎های ‎ارتباطی بارتون‎جی (1990) و اثربخشی سازمانی ...  بیشتر

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نگرش سازمانی هیأت علمی مستخدم و مدعو رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام‎نور

حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی؛ سیده فریده هادوی؛ منوچهر ططری

دوره 4، شماره 4 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 65-74

چکیده
  هدف این پژوهش تحلیل اثرات کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نگرش سازمانی(تعهد سازمانی و رضایت شغلی) هیأت علمی مستخدم و مدعوین رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که به روش پیمایشی انجام شد. نمونه آماری هیأت علمی برابر با جامعه آماری (80 نفر) بود و 250 نفر از مدرسین مدعو (با جامعه حدود 700 نفر) با استفاده ...  بیشتر