با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
اثر میانجی کیفیت خدمات در ارتباط بازارگرایی و عملکرد تجاری اماکن ورزشی خصوصی

زینب امرایی؛ شهاب بهرامی؛ منوچهر ططری

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1402، ، صفحه 83-93

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.57751.3465

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی اثر میانجی کیفیت خدمات در ارتباط بازارگرایی و عملکرد تجاری اماکن ورزشی خصوصی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران، مربیان و فارغ التحصیلان حوزه ورزشی فعال در باشگاه‌های ورزشی استان‌های غرب کشور بودند که نمونه آماری (384 نفر) به‌صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای ...  بیشتر

عصبانیت و خرابکاری در تماشاگران فوتبال و ارتباط آنها با کیفیت خدمات در استادیوم‏های ورزشی

رضا شیخی؛ اسماعیل شریفیان

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1396، ، صفحه 89-95

چکیده
  هدف از اجرای این تحقیق، مطالعه عصبانیت و خرابکاری در تماشاگران فوتبال و ارتباط آنها با کیفیت خدمات در استادیوم‏های ورزشی و روش تحقیقی همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل تمام تماشاگران لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس(دوره چهاردهم) بود. حجم نمونه تحقیق شامل 800 تماشاگر حاضر در 8 استادیوم مورد نظر بود که در هر استادیوم تعداد100 پرسش‌نامه ...  بیشتر

پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت خدمات در ورزش (اسپورت سرو )

حمید سارانی؛ علیرضا الهی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، ، صفحه 55-63

چکیده
  در دو دهه اخیر، علاقمندی به کیفیت خدمات در صنعت ورزش افزایش پیدا کرده است؛ به گونه ای که امروزه، کیفیت خدمات یکی از مهم ترین سرفصل ها در زمینه مدیریت خدمات و بازاریابی ورزشی است. بدین منظور این پژوهش با هدف پایایی سنجی و اعتباریابی پرسشنامه کیفیت خدمات در ورزش (اسپورت سرو) به عنوان ابزاری جهت سنجش کیفیت خدمات ادراک شده تماشاگران طراحی ...  بیشتر

بررسی تجارب مشتریان و رضایتمندی از خدمات کلوپ های ورزش های آبی

حسین رجبی؛ رسول طریقی؛ مهران میزانی

دوره 4، شماره 3 ، اسفند 1394، ، صفحه 67-78

چکیده
  چکیدههدف از انجام این پژوهش، بررسی تجارب مشتریان از خدمات کلوپ های ورزش های آبی جزیره کیش بود. پژوهش حاضر، از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی می باشد. پرسش نامه ای محقق ساخته طراحی و روایی آن توسط متخصصان و استادان دانشگاه تأیید شد. پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به دست آمد. از میان 385 پرسش نامه ای که توزیع شد، 350 پرسش ...  بیشتر

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات با رضایت مندی و وفاداری مشتریان اماکن ورزشی سرپوشیده دولتی و خصوصی شهر ارومیه

میر حسن سید عامری؛ سوران بهرامی؛ محمد امین صیادی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1391، ، صفحه 11-18

چکیده
  مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت خدمات با رضایتمندی و وفاداری مشتریان اماکن ورزشی سرپوشیده دولتی و خصوصی شهر ارومیه می‌باشد. پژوهش حاضر؛ توصیفی، همبستگی بوده و بصورت میدانی انجام گرفته است. ابزار پژوهش شامل: پرسشنامه استاندارد لیو (2008) با پایایی 87=a می‌باشد. کلیه مشتریان اماکن ورزشی خصوصی و دولتی شهر ارومیه با حداقل ...  بیشتر