با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
مدلسازی مفاهیم تصویر سازمانی از دیدگاه دانشجویان علوم ورزشی

امیرحسین منظمی؛ مهدی شریعتی فیض آبادی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 127-139

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.48942.3050

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مولفه‌های شکل دهنده تصویر سازمانی از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور بود؛ پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گرداوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی بود که در دو مرحله کیفی و کمی صورت گرفت. در مرحله کیفی ضمن مطالعه ادبیات پیشینه و مصاحبه نیمه ساختارمند با 13 متخصص، 69 مفهوم اولیه پس از دو ...  بیشتر

مقایسه وضعیت خودبرندسازی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان رشته تربیت بدنی با سایر رشته‌ها

حمید قاسمی؛ فاطمه صائمیان

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، ، صفحه 43-52

چکیده
  هدف تحقیق حاضر مقایسه وضعیت خودبرندسازی و مهارت‌های ارتباطی دانشجویان رشته تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته‌های منتخب بود. روش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان دانشگاه‌های کشور بودند که براساس تعداد جامعه نامحدود بر اساس جدول مورگان تعداد کفایت 384 نمونه انتخاب شد که ...  بیشتر

ارتباط سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ لیلا قربانی قهفرخی؛ محمد مهدی تمدن

دوره 5، شماره 4 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 109-115

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز بود. جامعه آماری پژوهش همه 110 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه شیراز بود که بر اساس جدول مورگان تعداد 87 نفر به صورت تصادفی – طبقه‌ای برای نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه ...  بیشتر

بررسی نقش سرمایه روانشناختی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه‌های مشهد

اسما قانع سنگ آتش؛ زهراسادات میرزازاده؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ حسین عبدالملکی

دوره 4، شماره 3 ، اسفند 1394، ، صفحه 91-106

چکیده
  هدف محقق از این تحقیق، تعیین نقش سرمایه روانشناختی بر میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی به شمار می‌آید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه‌های مشهد تشکیل می دادند. روش نمونه گیری طبقه‌ای- تصادفی بود. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته ...  بیشتر