با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
طراحی الگوی جامع ارزیابی عملکرد هیئت‌های ورزشی ایران

مهدی گودرزی؛ محسن حمیدی

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1400، ، صفحه 119-131

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8535

چکیده
  نقش ارزیابی عملکرد در ارتقاء بهره وری سازمانی و نظارت بر نحوه به کارگیری منابع سازمانی حایز اهمیت است و هر سازمان جهت پیشبرد اهداف و سیاست های خود باید از یک الگوی ارزیابی مناسب استفاده نماید. پژوهش حاضر بر آن بود تا با در نظر گرفتن ماموریت ها و وظایف قانونی هیئت های ورزشی کشور الگویی مناسب را برای ارزیابی عملکرد در این حوزه طراحی و ...  بیشتر

تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازی متوازن

لقمان کشاورز؛ مریم میراحمدی

دوره 8، شماره 4 ، فروردین 1399، ، صفحه 61-74

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6807

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با کارت امتیازی متوازن بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از 200 نفر از اعضای هیات علمی ، مدیران قبلی و فعلی اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور، مسئولین و متخصصین، مطلعین و خبرگان آشنا به کارت امتیازی متوازن بود که تعداد 132 نفر بر اساس جدول مورگان به طور ...  بیشتر

رویکردی نوین در طراحی پرسش نامة ارزیابی عملکرد منابع انسانی در سازمان های ورزشی با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات

مجتبی ظریفی؛ حسن بحرالعلوم؛ رضا اندام؛ رضا شیخ

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، ، صفحه 43-55

https://doi.org/10.30473/arsm.2018.5091

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رویکردی نوین در طراحی پرسش‌نامة ارزیابی‌عملکرد منابع‌انسانی در سازمان‌های ورزشی با استفاده از تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات بود. جامعة ‌آماری این مطالعه را کلیة منابع‌انسانی وزارت ورزش و جوانان (مدیران، کارمندان و کارشناسان) در سال1396 تشکیل دادند (840= N) که بر اساس جدول کرجسای و مورگان 260 نفر به عنوان نمونه در ...  بیشتر

رابطه مؤلفه های ارزیابی عملکرد در کارایی فدراسیون های ورزشی

سیمین اسگندری دستگیری؛ علیمحمد امیرتاش؛ علیمحمد صفانیا

دوره 6، شماره 4 ، فروردین 1397، ، صفحه 19-26

چکیده
  هدف بررسی رابطه ی مولفه های ارزیابی عملکرد در کارایی فدراسیون های ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی – همبستگی است .جامعه آماری این تحقیق 14 فدراسیون منتخب ورزشی که 112 نفر از مدیران و رؤسای فدراسیون ها به عنوان نمونه آماری در تحقیق شرکت کردند. پایایی پرسشنامه با استفاده از الفای کرونباخ برابر با 81% محاسبه شد. متغیر x1 ورودی اول شامل مؤلفه منابع ...  بیشتر

تحلیل عاملی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان حرفه‌ای فوتبال ایران

میثم روحانی؛ مهدی طالب پور؛ رحیم رمضانی نژاد؛ نوشین بنار

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 35-48

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مربیان لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه مربیان و بازیکنان بود. جامعة آماری پژوهش تمامی سرمربیان و مربیان (72نفر) و بازیکنان ایرانی (277نفر) شاغل در دهمین دورة لیگ برتر فوتبال ایران (90-1389) بودند. نمونة آماری برابر با جامعة آماری در نظر گرفته شد، که در نهایت 70 سرمربی و مربی، ...  بیشتر