با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
آموزش ورزش
طراحی مدل کاربست فناوری‌های نوین در توسعه ورزش همگانی ایران: یک نظریه داده‌بنیاد

رضا شیخ یوسفی؛ نسرین عزیزیان کهن؛ مهرداد محرم زاده؛ عباس نقی‌زاده باقی

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403، ، صفحه 53-64

https://doi.org/10.30473/arsm.2024.69743.3829

چکیده
  هدف پژوهش طراحی مدل کاربست فناوری‌های نوین در توسعه ورزش همگانی ایران بود. این تحقیق حاضر از نوع کاربردی و کیفی مبتنی بر داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین بود. جامعه آماری شامل اساتید منتخب مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها و مدیران ادارات کل ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی بودند. نمونه‌گیری به روش هدفمند با دو نمونه اولیه انجام و ...  بیشتر

پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی بر صنعت ورزش

سلمان علوی؛ مهدیه پورزارع؛ فرزاد غفوری؛ احمد محمودی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 115-125

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7985

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی پیامدهای تحریم‌های بین‌المللی بر صنعت ورزش بود. این تحقیق با شیوه کیفی و با رویکرد تحلیل تماتیک انجام شد که از لحاظ هدف کاربردی و با ماهیت اکتشافی بود. جامعه آماری متشکل از کلیه صاحب‌نظران رشته مدیریت ورزشی با سابقه علمی در مسائل سیاسیِ ورزش، بودند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام شد که با 18 مصاحبه، اشباع ...  بیشتر

مطالعه کیفی پیامدهای کارآفرینی اجتماعی در ورزش

جواد کریمی؛ لیلا سلطانیان؛ فاطمه موسوی نسب

دوره 9، شماره 3 ، بهمن 1399، ، صفحه 109-119

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7611

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، مطالعه کیفی پیامدهای کارآفرینی اجتماعی در ورزش بود. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، در مجموع با 13 نفر از اساتید و خبرگان مدیریت ورزشی (هفت نفر)، اساتید اقتصاد (سه نفر) و اساتید مدیریت کارآفرینی (سه نفر) به‌صورت باز مصاحبه شد. روش ﺟﻤﻊ‌آوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ پژوهش‌های پیشین و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻤﻴﻖ ...  بیشتر