با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
تاثیر توسعه منابع انسانی بر بهره‌وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان

علی نقی غلامی؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 40-49

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.63226.3654

چکیده
  سازمان‌های ورزشی جهت واکنش مناسب به محیط متغیر و دستیابی به اهداف خود، نیازمند توسعه و پرورش مهارت‌های حرفه‌ای کارکنان خود هستند. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر توسعه منابع انسانی بر بهره‌وری کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این ...  بیشتر

تاثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با نقش میانجی پاسخگویی در وزارت ورزش و جوانان ایران

امیر الفتی

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1400، ، صفحه 77-88

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8529

چکیده
  هدف از این تحقیق تاثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با نقش میانجی پاسخگویی در وزارت ورزش و جوانان ایران بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده و به لحاظ هدف کاربردی و روش جمع‌آوری اطلاعات، میدانی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان وزارت ورزش و جوانان می باشد که تعداد آن‌ها برابر 900 نفر بود ...  بیشتر

تاثیر سیاست سازمانی بر خلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان از طریق پنهان کردن دانش و نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای

مونا سعیدپور سرچشمه؛ زهرا حاجی انزهایی؛ زینت نیک آیین؛ علی زارعی

دوره 10، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 77-90

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7987

چکیده
  این پژوهش با هدف تاثیر سیاست سازمانی برخلاقیت کارکنان وزارت ورزش و جوانان از طریق پنهان کردن دانش و نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای انجام شد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان وزارت ورزش و جوانان به تعداد 1171 نفر بودند. نهایت تعداد 350 نفر به‌عنوان نمونه به صورت تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. شایان ذکر است که این پژوهش،از لحاظ هدف کاربردی و از توصیفی ...  بیشتر

اثر حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی

عزت الله جمشیدی؛ میرحسن سیدعامری؛ همایون عباسی

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 23-40

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7215

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، اثر حکمرانی سازمانی بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران با نقش تعدیل کنندگی اعتماد سازمانی می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری شامل تمامی کارشناسان وزارت ورزش و جوانان(400 نفر) بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی- طبقه ای متناسب، 230 نفر به عنوان نمونه انتخاب ...  بیشتر

وب سنجی مدیریت وزارت ورزش و جوانان و ادارات مرکزی آن در راستای دسترسی آزاد اطلاعات

میثم داستانی؛ محمد محسن صدر

دوره 8، شماره 2 ، مهر 1398، ، صفحه 33-40

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.46938.2985

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وب‌سایت وزارت ورزش و جوانان ایران و ادارات کل استانی آن انجام‌شده است. این پژوهش یک مطالعه پیمایشی و توصیفی بوده است که جامعۀ پژوهش آن، وب سایت وزارت ورزش و جوانان و ۳۱ وب‌سایت اداره کل  استانی وابسته به آن بوده است که در تاریخ‌های ۱۵ تا ۲۵ دیماه ۱۳۹۷ مورد بررسی و مطالعه با استفاده از روش‌های وب‌سنجی قرار ...  بیشتر

تحلیل معادلات ساختاری اثر هنرآفرینی شغل بر چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری؛ محسن لقمانی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، ، صفحه 11-23

چکیده
  هنرآفرینی شغل بر خلاف طراحی شغل فرایندی کارمندمحور است که با توجه به تفاوت‌های فردی در محیط سازمان اتفاق می‌افتد و می-تواند پیامدهای سازمانی مانند چابکی را به همراه بیاورد. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر ابعاد هنرآفرینی شغل بر چابکی سازمانی وزارت ورزش و جوانان طراحی شده است. تعداد 191 کارشناس و مدیر ستادی وزارتخانه به صورت ...  بیشتر

تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ زهرا اصغری

دوره 2، شماره 4 ، اردیبهشت 1393، ، صفحه 67-78

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی خودکارآمدی شغلی و هوش سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران بود. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران عالی، میانی و پایه، کارشناسان مسئول، کارشناسان و کمک کارشناسان وزارت ورزش بود(850=N)  که از بین آن‌ها 265 نفر به طور تصادفی طبقه ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند.  برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامهی ...  بیشتر