با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
شناسایی موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش

عیسی اسکندری؛ مرتضی رضائی صوفی؛ لقمان کشاورز

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1400، ، صفحه 11-22

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.8177

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش ایران می باشد.از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات از نوع کیفی و مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. جامعه این پژوهش شامل کلیه مدیران، مشاوران حوزه ستادی و معاونین استانها در معاونت تربیت بدنی و سلامت بودند که از میان آنها 50 نفر براساس ...  بیشتر

موانع خلاقیت کارکنان اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

سودابه فولادی حیدرلو؛ معصومه حسینی؛ حسن قره خانی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1395، ، صفحه 87-95

چکیده
  چکیده : تحقیق حاضر به دنبال بررسی موانع خلاقیت در بین کارکنان اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بود. تحقیق، از نوع توصیفی- پیمایشی بود که به شکل میدانی انجام شد.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان(N=41) اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش بود که همه آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند(سرشماری). گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندارد ...  بیشتر

موانع درون بخشی صنعت ورزش در رقابت با کالاهای ورزشی خارجی

اسماعیل شریفیان؛ محمد حسین یوسفی زرندی؛ کوروش قهرمان تبریزی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 73-82

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی‌ موانع درون ‌بخشی‌ رقابت‌پذیری کالاهای ‌داخلی در مقایسه با نمونه‌های ‌خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران در سال 1391 اجرا‌ گردید.‌ روش اجرای این پژوهش پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که روایی صوری‌ و محتوایی آن با نظر 15 نفر از خبرگان مدیریت ‌ورزشی و مدیریت ‌صنعتی بررسی ...  بیشتر

تحلیلی بر عمل کرد طرح سباح در آموزش مهارت های شنا بین دانش آموزان و موانع اجرای بهینه این طرح از دیدگاه مربیان و کارشناسان

اسکندر حسین پور؛ میر محمد کاشف؛ محسن وحدانی؛ یوسف منگشتی جونی

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1393، ، صفحه 95-104

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تحلیلی بر عمل کرد طرح سباح در آموزش مهارت های شنا به دانش آموزان و بیان موانع اجر ای این طرح از د یدگاه مربیان و کارشناسان بود.8,34 و تود ة شاخص بدنی ± پژوهش در دو بخش به صورت نیمه تجربی و توصیفی- پیمایشی صورت پذیرفت. در بخش نیمه تجرب ی 30 نفر با م یانگین سن ی 5,9823,98 از میان فراگیران به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و با ارزیابی ...  بیشتر