با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
بازاریابی ورزشی
آزمون مدل عوامل درونی و بیرونی موثر بر رضایت و وفاداری مشتریان خدمات تفریحی-ورزشی (مورد مطالعه: پارک های آبی کشور)

مهدی ظریف؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.30473/arsm.2024.62537.3623

چکیده
  پارک‌های آبی همواره در اوقات فراغت مورد استقبال جامعه قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر آزمون مدل عوامل درونی و بیرونی موثر بر رضایت و وفاداری مشتریان خدمات تفریحی و ورزشی بود. تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحلیل داده‌ها از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه مشتریان پارک‌های آبی کشور بود. حجم ...  بیشتر

مشتریان در قبال ارتباط با باشگاه‌های ورزشی در جامعه چگونه رفتار می‌کنند؟

کریم زهره وندیان؛ زینب مندعلیزاده؛ اسفندیار خسرویزاده

دوره 10، شماره 3 ، اسفند 1400، ، صفحه 35-50

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8530

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی پاسخ‌های رفتاری اجتماعی مشتریان باشگاه‌های ورزشی در قبال رابطه با باشگاه است. روش تحقیق، از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری تحقیق شامل باشگاه‌های ورزشی تندرستی شهر اراک بود. نمونه تحقیق به‌وسیله روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه‌ی کیفیت رابطه (14 گویه) با ابعاد ...  بیشتر

طراحی الگوی ساختاری مولفه‌های ذاتی، رفتاری و انگیزشی شرط‌بندی کورس اسب دوانی بر روش آمیخته

حمیدرضا قزلسفلو

دوره 9، شماره 2 ، آذر 1399، ، صفحه 75-86

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.43713.2846

چکیده
  شناسایی مولفه‌های رفتاری شرط‌بندهای ورزشی، استراتژی کارا در جهت پیش‌بینی تمایل به شرط‌بندی مجدد آنها می‌باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی ساختاری مولفه‌های ذاتی، رفتاری و انگیزشی شرط‌بندی کورس اسب دوانی می‌باشد. بدین منظور یک طرح آمیخته اکتشافی در دوفاز کیفی (30 نفر) به روش نمونه‌گیری قضاوتی و فاز کمی (250 نفر) با استفاده ...  بیشتر

ارائه مدل رابطه بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری و نقش آن بر وفاداری مشتری باشگاه های ورزشی

رسول نظری؛ محمد علی قره؛ شیوا اسداللهی

دوره 7، شماره 4 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 37-44

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5706

چکیده
  چکیده هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل رابطه بین خلاقیت مدیران و مدیریت ارتباط با مشتری با وفاداری مشتری باشگاه های ورزشی بود. روش شناسی: پژوهش از نوع توصیفی و به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری را تمام مدیران باشگاه های بدنسازی استان اصفهان تشکیل دادند. تعداد مدیران برابر با 220 نفر برآورد گردید. از بین جامعه آماری 140 نفر به عنوان نمونه‌ی ...  بیشتر

تأثیر سردرگمی مصرف کننده بر تعویق تصمیم‏گیری و وفاداری به برند پوشاک ورزشی

سید احسان امیر حسینی؛ فاطمه روشنی؛ فریبرز فتحی

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، ، صفحه 87-100

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر سردرگمی مصرف کننده بر تعویق تصمیم گیری و وفاداری به برند پوشاک ورزشی است. تحقیق از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش، شامل کلیۀ مشتریان پوشاک‌های ورزشی‌ شهر شیراز می‌باشد. با توجه به فرمول کوکران تعداد 395 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه­گیری شامل پرسش­نامۀ العربی (2012) بود. ...  بیشتر

تعیین روایی و پایایی پرسش نامه وفاداری مشتریان در ورزش

حسن پورسلطانی زرندی

دوره 3، شماره 3 ، اسفند 1393، ، صفحه 77-84

چکیده
  هدف از این پژوهش تعیین روایی و پایایی پرسش نامه وفاداری مشتریان در ورزش بود. جامعۀ آماری این پژوهش را مشتریان استخرهای خصوصی و دولتی شهر مشهد به تعداد نامحدود تشکیل دادند. با به کارگیری از فرمول کوکران نمونۀ آماری برابر با 382 نفر برآورد شد و به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه وفاداری لی (2008) که مشتمل ...  بیشتر

تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های تولیدی ورزشی بر وفاداری عوامل توزیع

سمیه خلیلی؛ طهمورث نورایی؛ اسماعیل شریفیان

دوره 3، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 101-114

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های ورزشی بر وفاداری مشتریان، با استفاده از هرم کارول (1991) بود. روش پژوهش، از نوع پیمایشی بود که جامعۀ آماری آن را  کلیه فروشندگان لوازم و وسایل ورزشی در سراسر کشور تشکیل می دادند؛ نمونه گیری به روش خوشه ای چند مرحله ای (هدفمند) و در ده استان کشور انجام گرفت. از هر ده استان یک شهر ...  بیشتر

ارتباط بین ابعاد وفاداری مشتریان و تقویت برند ملی در لیگ های حرفه ای فوتبال و والیبال ایران

مهرداد محرم زاده؛ روناک اکبری

دوره 1، شماره 4 ، فروردین 1392، ، صفحه 71-78

چکیده
  پژوهش حاضر بر آن است تا ارتباط بین وفاداری مشتریان و تقویت برند ملی را مورد بررسی قرار دهد لذا جامعه آماری انتخاب شده برای این پژوهش شامل مدیرعامل ها، روابط عمومی، مدیر امور مالی و سرمربی تیم های حاضر در لیگ حرفه ای فوتبال و والیبال ایران می باشند. که به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. جامعه آماری انتخاب شده به تعداد 130 پرسشنامه پاسخ ...  بیشتر