با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
شناسایی موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش

عیسی اسکندری؛ مرتضی رضائی صوفی؛ لقمان کشاورز

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1400، ، صفحه 11-22

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.8177

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی موانع مدیریت استراتژیک در معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش ایران می باشد.از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات از نوع کیفی و مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. جامعه این پژوهش شامل کلیه مدیران، مشاوران حوزه ستادی و معاونین استانها در معاونت تربیت بدنی و سلامت بودند که از میان آنها 50 نفر براساس ...  بیشتر

مقایسه دیدگاه مسئولان ورزش با مسئولان رسانه‏‌های جمعی در خصوص پوشش رسانه‏‌ای ورزش بانوان

مونا گلنبی؛ معصومه حسینی؛ مرتضی رضایی صوفی

دوره 6، شماره 4 ، فروردین 1397، ، صفحه 72-82

چکیده
  فعالیت‏‌های ورزشی برای عموم (به ویژه بانوان) لازم، مفید و ارزشمند است. همچنین رسانه‏‌ها از جایگاه ویژه­ای در توسعه فرهنگ ورزش در جامعه برخوردار هستند. هدف از انجام این تحقیق مقایسه دیدگاه مسئولان ورزش با مسئولان رسانه‏‌های جمعی در خصوص پوشش رسانه‏‌ای ورزش بانوان است. جامعه آماری شامل مسئولان ورزش بانوان به تعداد 61 نفر و ...  بیشتر

تحلیل محیطی ورزش حرفه ای کشور

مرتضی رضایی صوفی؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس شعبانی

دوره 6، شماره 1 ، شهریور 1396، ، صفحه 108-118

چکیده
  چکیده هدف از این پژوهش تحلیل محیطی ورزش حرفه ای ایران می باشد روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. روش جمع آوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای، روش دلفی و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه توسط متخصصین تایید و پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ 94/0بدست آمد. جامعه آماری این ...  بیشتر

رابطه مدیریت زمان با تمایل به برنامه‌ریزی و خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان

مرتضی رضایی صوفی؛ محسن کوثری پور؛ بهاره خسروی راد؛ نفیسه زارع فخریان

دوره 4، شماره 4 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 113-124

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی رابطه مدیریت زمان با تمایل به برنامه‏ریزی و خلاقیت مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان می‏باشد. روش تحقیق همبستگی بوده و به شکل میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه کارشناسان و مدیران وزارت ورزش و جوانان (90 مدیر و 600 کارمند) می-باشد که براساس جدول مورگان و روش نمونه‏گیری طبقه‏ای-تصادفی تعداد 307 نفر ...  بیشتر

تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های اخذ و میزبانی رویدادهای بزرگ بین المللی ورزشی در ایران

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ مرتضی رضایی صوفی؛ حسین ذکایی

دوره 4، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 11-24

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل عاملی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت­های اخذ و میزبانی رویدادهای بزرگ بین‌المللی ورزشی در ایران بود. پژوهشگران برای انجام این تحقیق، پژوهش از نوع آمیخته و ترکیبی از دو روش کیفی و کمی را انتخاب کردند. جامعه آماری پژوهش شامل 230  تن از استادان مدیریت ورزشی، مدیران و کارشناسان اجرایی ورزش کشور  بودکه در زمینه ...  بیشتر

بررسی رابطه عوامل بر انگیزاننده شغلی بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی کشور

مرتضی رضایی صوفی؛ عباس شعبانی

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1392، ، صفحه 33-42

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه عوامل بر انگیزاننده شغلی بر اساس مدل هرزبرگ و رضایت شغلی کارکنان فدراسیون های ورزشی منتخب بود. روش پژوهش در این تحقیق از نوع توصیفی بوده که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق شامل کلیه کارکنان 22 فدراسیون ورزشی بودند که از بین آنها 136 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه تحقیق ...  بیشتر

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان

مرتضی رضایی صوفی؛ محمد دوستار؛ مهدی سعادت

دوره 1، شماره 2 ، آبان 1391، ، صفحه 61-72

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سلامت سازمانی با اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان می­باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان  تشکیل می­دهند. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده­ها از دو پرسشنامه سلامت سازمانی که محقق ساخته بوده و از 50 سوال تشکیل‌شده و دارای 11 بخش می‌باشد ...  بیشتر