با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
توسعه نوآورانه گردشگری پایدار و کارآفرینی از طریق رویداد‌های ورزشی

عظیم صلاحی کجور؛ هدایت کیا لاشکی

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1402، ، صفحه 25-37

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.9938

چکیده
  چکیدههدف از تحقیق حاضر توسعه نوآورانه گردشگری پایدار و کارآفرینی از طریق رویداد‌های ورزشی می‌باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری کلیه ساکنان استان مازندران بودندو از روش نمونه گیری تصادفی هدفمند و با توجه به جدول مورگان و جامعه بزرگ، نمونه نهایی  384 نفر انتخاب شد.  برای حصول اطمینان ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر کارآفرینی ورزشی درایران

آمنه نیکویی؛ محمدرضا اسماعیلی شازندی؛ فریده اشرف گنجویی

دوره 10، شماره 2 ، آبان 1400، ، صفحه 77-88

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.8187

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر کارآفرینی ورزشی درایران بود. نوع پژوهش، بنیادی و به شیوۀ کیفی بود. جامعه آماری شامل 16 نفر از صاحب‌نظران مختلف بودند. نمونه‌گیری با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش ابتدا از مبانی نظری استفاده گردید و چون مباحث کافی نبود از مصاحبة نیمه‌ساختاریافتهاستفاده ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد استارت آپ های دانشجویان علوم ورزشی کشور با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه (ANP)

زهراسادات میرزازاده؛ محمد کشتی دار؛ عادل رحمان پور

دوره 9، شماره 4 ، فروردین 1400، ، صفحه 71-90

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7625

چکیده
  استارتاپ ها نقش اساسی در کاهش بحران بیکاری و رشد اقتصادی کشورها را دارا هستند. دولت ها از اوایل قرن بیستم، به استارتاپ های دانشجویان دانشگاه روی آوردند. پژوهش ها و تجربیات میدانی عدم شکوفایی استارت اپ ها دانشجویی در دانشگاههای کشور را بیان می کند. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رشد استارت آپ های دانشجویان علوم ورزشی ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر ایجاد و ارتقای کارآفرینی در بین دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی

مولود فتحی؛ سید طاهره موسوی راد

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 49-63

https://doi.org/10.30473/arsm.2020.7095

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر ایجاد و ارتقای کارآفرینی در بین دانشجویان تبریت بدنی و علوم ورزشی صورت گرفته است. روش تحقیق، توصیفی_ تحلیلی و از نوع مطالعات پیمایشی است که به‌صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان و فارغ‌التحصیلان تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های استان اصفهان بود که از این بین 391 ...  بیشتر

تأسیس شرکت دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی: مدلی با رویکرد آمیخته

سعید خانمرادی؛ سید نصرالله سجادی؛ شیرین زردشتیان

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، ، صفحه 113-128

https://doi.org/10.30473/arsm.1970.6435

چکیده
  هدف، طراحی مدل تأسیس شرکت دانش بنیان در حوزه علوم ورزشی بود. این پژوهش کاربردی با رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) است. در بخش کیفی نمونه شامل اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی (7 نفر)، متن و فیلم مربوط به شرکت دانش بنیان (7 سند) بود. نمونه‏گیری هدفمند بود و با توجه به رویکرد غیر احتمالی آن تا نقطه‏ای ادامه پیدا کرد که به اشباع نظری رسیدیم. در بخش ...  بیشتر

بررسی ارتباط سبک‌های رهبری مدیران باشگاه‌های خصوصی استان‌های غرب کشور با میزان کارآفرینی کارکنان این باشگاه‌ها

منوچهر ططری؛ احسان ططری؛ افشار هنرور

دوره 6، شماره 4 ، فروردین 1397، ، صفحه 11-18

چکیده
  هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سبک‌های رهبری مدیران باشگاه‌های خصوصی استان‌های غرب کشور در میزان کارآفرینی کارکنان این باشگاه‌ها بود. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی است که به شیوه پیمایشی انجام شده است. نمونه نهایی تحقیق 480 نفر از کارکنان باشگاه‌های خصوصی غرب کشور بودند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته بود ...  بیشتر

تحلیل محتوای ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی کارآفرینی ورزشی در ایران

تقی عاشوری؛ مرتضی دوستی؛ سید محمد حسین رضوی؛ ابوالحسن حسینی

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، ، صفحه 75-86

چکیده
  هدف از این پژوهش تحلیل محتوای ﭘﮋوﻫﺶ‌ﻫﺎی کارآفرینی ورزشی کشور می‌‌باشد. روش پژوهش از نوع کمی و مبتنی بر تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی تحلیلی برای توصیف و ارزیابی محتوای مقالات جامعۀ هدف می‌باشد. جامعۀ برابر نمونۀ آماری شامل، ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮه درﺑﺎرۀ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ورزشی در نشریات علمی و پژوهشی ایران تا  پایان سال 1394 به ...  بیشتر

طراحی مدل مفهومی دستیابی به کارآفرینی سازمانی با رویکرد تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی میخایلوف و مدل‌یابی ساختاری تفسیری (مورد مطالعه:سازمان ورزش و جوانان استان یزد)

محمود نادری بنی؛ رضا ابراهیم‌زاده پزشکی؛ مهدی ابولقاسمی؛ پوریا مالکی نژاد

دوره 6، شماره 3 ، بهمن 1396، ، صفحه 127-139

چکیده
  سهم بسزای سازمان‌های دولتی در اشتغال و بودجه کشور موجب شده است موضوع کارآفرینی و به­طور خاص‌تر کارآفرینی سازمانی مورد توجه مدیران این سازمان‌ها قرار گیرد. سازمان ورزش و جوانان به­عنوان یکی از سازمان‌های راهبردی کشور می‌تواند با پیاده‌سازی این مفهوم قدم شگرفی در دستیابی به اهداف و مأموریت وجودی خود داشته باشد. هدف از اجرای ...  بیشتر

تبیین کارآفرینی سازمانی بر اساس مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام

میترا محمدی؛ محمدامین صیادی؛ میرحسن سیدعامری

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 23-33

چکیده
  هدف از این پژوهش، تبیین کارآفرینی سازمانی بر اساس مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی در اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام می‌باشد. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی مبتنی بر روش همبستگی با استفاده از انتخاب نمونه است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانی اداره کل ورزش و جوانان شهرستان ایلام می‌باشد که در سال 1392 براساس ...  بیشتر

ارزیابی کارآفرینی مدیران کل تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

عبدالمهدی نصیرزاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ شمس الدین رضایی؛ مریم وطن دوست

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1392، ، صفحه 129-144

چکیده
  امروزه اکثر کشورهای توسعه یافته در حال انتقال از حالت بوروکراتیک به وضعیت کارآفرینی می­باشند. از این روی شناسایی و پرورش ویژگی­های مربوط به کارآفرینی به خصوص در مدیران از اهمیت ویژه برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی کارآفرینی مدیران ادارات کل تربیت‌بدنی ایران می­باشد.این پژوهش توصیفی- پیمایشی و بصورت میدانی انجام گرفته ...  بیشتر

چارچوب تبیین و تدوین بیانیة مأموریت کارآفرینی در ورزش کشور از دیدگاه صاحب‌نظران ورزشی

حبیب هنری؛ زینب مندعلی زاده

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1392، ، صفحه 49-61

چکیده
  هدف این مقاله تبیین و تدوین بیانیة مأموریت کارآفرینی در ورزش کشور است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. جهت جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه و سپس پرسشنامة محقق‌ساخته (رویکرد آمیخته) استفاده شد. با توجه به عناصر تشکیل‌دهندة بیانیة مأموریت، پرسشنامة محقق‌ساخته ایجاد و پس از تأیید روایی صوری و محتوایی (توسط استادان) و پایایی (94/0=α)، ...  بیشتر