با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
آموزش ورزش
طراحی مدل شبیه سازی توسعه معنویت سازمانی در سازمان های ورزشی

حسین رحیمی کلور؛ سیدعلی نقوی

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.66517.3735

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل شبیه‌سازی توسعه معنویت سازمانی در سازمان‌های ورزشی بود. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳﯽ ـ اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 12 ﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﻈﺮی (اﺳﺎﺗﯿﺪ دانشگاه) و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﯽ ...  بیشتر

آموزش ورزش
شناسایی و تحلیل محتمل ترین سناریو توسعه فوتسال ایران(یک مطالعه آینده نگرانه)

علی ابوالحسینی؛ حبیب هنری

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403، ، صفحه 29-42

https://doi.org/10.30473/arsm.2024.66105.3722

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل محتمل ترین سناریو توسعه فوتسال کشور می باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است که از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه خبرگانی که در زمینه ورزش قهرمانی و حرفه ای و رشته فوتسال از دانش و تجربه لازم برخوردار هستند. نمونه گیری به صورت گلوله برفی است. 12 مصاحبه با خبرگان ...  بیشتر

آموزش ورزش
طراحی مدل کاربست فناوری‌های نوین در توسعه ورزش همگانی ایران: یک نظریه داده‌بنیاد

رضا شیخ یوسفی؛ نسرین عزیزیان کهن؛ مهرداد محرم زاده؛ عباس نقی‌زاده باقی

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403، ، صفحه 53-64

https://doi.org/10.30473/arsm.2024.69743.3829

چکیده
  هدف پژوهش طراحی مدل کاربست فناوری‌های نوین در توسعه ورزش همگانی ایران بود. این تحقیق حاضر از نوع کاربردی و کیفی مبتنی بر داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین بود. جامعه آماری شامل اساتید منتخب مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها و مدیران ادارات کل ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی بودند. نمونه‌گیری به روش هدفمند با دو نمونه اولیه انجام و ...  بیشتر

مرور نظام مند مزایای اقتصادی توسعه ورزش

مینا خدایی؛ فریبا عسکریان؛ امین دهقان قهفرخی؛ بهمن طیبی

دوره 12، شماره 1 ، تیر 1402، ، صفحه 51-66

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.65848.3716

چکیده
  هدف این تحقیق مرور نظام مند مزایای اقتصادی توسعه ورزش است که روش تحقیق آن از نوع کیفی و از نظر هدف کاربردی است و با توجه به روش اجرا، مرور نظام مند یا سیستماتیک می باشد. به منظور دستیابی به شواهد علمی موردنظر، جستجوی الکترونیکی بر اساس کلید واژه های مرتبط در منابع انگلیسی صورت گرفت، بازه زمانی انتخاب شده برای جستجو بین سال های 1995 تا ...  بیشتر

بازاریابی ورزشی
مدل سازی کسب و کار صنعت ورزش های الکترونیک در ایران

رقیه سرلاب؛ زهرا علیپور نادینلوئی

دوره 11، شماره 4 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.61268.3583

چکیده
  صنعت ورزش‌های الکترونیک در ایران به عنوان یک کسب و کار پتانسیل لازم برای توسعه و درآمدزایی را دارا می‌باشد. لذا، پرداختن به این موضوع از حوزه صنعت ورزش بسیار لازم و ضروری است. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی از نوع آمیخته (کیفی- کمی) می‌باشد. جامعه آماری شامل متخصصان و فعالان حوزه بازی‌های رایانه‌ای، گیمرها، ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر در توسعه علمی کاربردی دانشکده‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با رویکرد فراترکیب

محمدحسین قربانی؛ سارا کشگر؛ حبیب هنری؛ غلامرضا شعبانی بهار

دوره 11، شماره 2 ، مهر 1401، ، صفحه 13-39

https://doi.org/10.30473/arsm.2022.8997

چکیده
  در حوزه توسعه دانشکده‌های تربیت‌بدنی و علوم ورزشی تحقیقات علمی پراکنده‌ای در سطح جهان صورت گرفته است که منجر به تدوین و چاپ مقاله های زیادی در نشریه‌های علمی شده است. بررسی جامع و عمیق این پژوهش‌ها و تفسیر یافته‌های آنها می‌تواند درک روشنی به محققان ارائه دهد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر در توسعه علمی کاربردی دانشکده‌های ...  بیشتر

طراحی مدل توسعه فضای ورزشی شهر تهران با رویکرد اقتصاد مقاومتی

صادق رضائی؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی اصغر دورودیان؛ علی محمد صفانیا

دوره 9، شماره 3 ، بهمن 1399، ، صفحه 57-68

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7385

چکیده
  یکی از شرایط لازم و ضروری برای تحقق رشد و توسعه فضاهای ورزشی تعیین و شناخت عوامل و مشکلات پیش رو این فضاها و ارائه راهکارهای مناسب برای توسعه آن می باشد. یکی از مواردی که می تواند تأثیر زیادی بر توسعة فضای ورزشی داشته باشد، مسائل اقتصادی است. لذا هدف پژوهش حاضر تدوین مدل توسعه فضای ورزشی شهر تهران با رویکرد اقتصاد مقاومتی بود. نمونه ...  بیشتر

بررسی بلوغ منابع انسانی دانشگاه‌های دولتی تربیت بدنی با تاکید بر شناسایی مولفه ها و آینده پژوهی

زهره تقوی؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان

دوره 9، شماره 3 ، بهمن 1399، ، صفحه 99-108

https://doi.org/10.30473/arsm.2021.7609

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی بلوغ منابع انسانی در دانشگاه‌های دولتی تربیت بدنی با تاکید بر شناسایی مولفه‌ها و آینده پژوهی انجام شد. روش پژوهش از نوع آمیخته بود که در مرحله اول با بررسی ادبیات پژوهش و همچنین مصاحبه با گروه خبرگان جمع آوری اطلاعات صورت گرفت و شرط اشباع نظری را بدست آورد و در مرحله گروه خبرگان با مشخص سازی وضعیت آینده متغیرها ...  بیشتر

بررسی چالش های رشد و توسعه ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمین و ارائه راهکارها

رضا شیرزادی؛ سید محمدحسین رضوی؛ سعید امیرنژاد؛ نصراله محمدی

دوره 8، شماره 3 ، بهمن 1398، ، صفحه 71-79

https://doi.org/10.30473/arsm.1970.6437

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی چالش‌های رشد و توسعه ورزش قهرمانی بر مبنای آمایش سرزمین و ارائه راهکارها است. این پژوهش با استفاده از روش کیفی با انجام مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته با 16 نفر شامل اساتید و خبرگان که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، صورت گرفت. روش ﺟﻤﻊ‌آوری اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ پژوهش‌های پیشین و مصاحبه‌های ...  بیشتر

تعیین سهم و نقش دستگاه‏های اجرایی در توسعه ورزش همگانی

فرزاد غفوری؛ محمد سعید معمارزاده؛ سلمان علوی

دوره 8، شماره 1 ، تیر 1398، ، صفحه 11-32

https://doi.org/10.30473/arsm.2019.5843

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش و سهم دستگا‏ه‏های اجرایی در توسعه ورزش همگانی انجام گرفته است. این پژوهش در زمره تحقیقاتی ترکیبی (آمیخته) بود که در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. به‌‏منظور جمع‏آوری داده‏های پژوهش، از مصاحبه عمیق از نخبگان (بخش کیفی) و پرسش‏نامه محقق ساخته (بخش کمی) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق در ﻣﺮﺣﻠﻪ کیفی شامل ...  بیشتر

تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی ایران

ابوالفضل فراهانی؛ لقمان کشاورز؛ علی صادقی

دوره 5، شماره 3 ، اسفند 1395، ، صفحه 127-142

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تدوین راهبردهای توسعه ورزش قهرمانی ایران بود. جامعه آماری تحقیق مدیران و متخصصین حوزه ورزش قهرمانی، فدراسیون‌های ورزشی و اعضای هیئت علمی رشته‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های کشور که تعداد آنها «850 نفر» بود. برای نمونه تحقیق در بخش کیفی از نظرات 25 تن از متخصصین ورزش قهرمانی استفاده شد که نمونه‌ها به طور هدفمند ...  بیشتر

بررسی موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در تربیت بدنی آموزش و پرورش (نمونه موردی: مناطق محروم کشور)

ایمان میرزایی؛ مرضیه میرزایی؛ علیرضا زارع

دوره 4، شماره 3 ، اسفند 1394، ، صفحه 123-133

چکیده
  هدف از مقاله حاضر بررسی موانع به کارگیری فناوری اطلاعات در تربیت بدنی آموزش و پرورش در مناطق محروم کشور می باشد. روش تحقیق حاضر پیمایشی از نوع کاربردی بوده که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی معلمان ورزش و مدیران مدارس دولتی در مناطق محروم کشور می باشد که از این بین تعداد 2304 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص ...  بیشتر