با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن مدیریت ورزشی ایران
آموزش ورزش
تحلیل نقش عوامل اجتماعی در خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی

امیر منتظری؛ سمیرا فیضی؛ امین رشید لمیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1402

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.65348.3718

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی و تحلیل نقش عوامل اجتماعی در خودکارآمدی معلمان تربیت بدنی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی معلمان تربیت بدنی استان خراسان رضوی بود. حجم نمونه پژوهش، با توجه به روش مدل‌سازی معادلات ساختاری بر اساس تعداد گویه‌های ابزار پژوهش تعیین شد. لذا با استفاده از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

آموزش ورزش
تحلیل مقایسه ای کمال گرایی عوامل اجرائی و فنی در ورزش

حسین Hossein؛ طیبه ملازم؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسن فهیم دوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

https://doi.org/10.30473/arsm.2024.66641.3739

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل مقایسه ای کمال گرایی عوامل اجرائی و فنی در ورزش بود. که از نظر ماهیت کاربردی و از نظر روش تحلیل توصیفی-اکتشافی و در روش پیمایشی قابل حصول بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل کلیه خبرگان دانشگاه در زمینه رفتار سازمانی ودر بخش کمی شامل کلیه ورزشکاران، مربیان و مدیران ورزش حرفه ای کشور بود. نمونه گیری در بخش کیفی ...  بیشتر

آموزش ورزش
اعتبارسنجی مدل توسعه فوتبال رده های پایه استان اردبیل در بعد همگانی

مجید حبیب زاده؛ مهرداد محرم زاده؛ رباب مختاری؛ مسعود ایمان زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

https://doi.org/10.30473/arsm.2024.66503.3732

چکیده
  هدف این مقاله اعتبارسنجی مدل توسعه فوتبال رده‌های پایه استان اردبیل در بعد همگانی می‌باشد. روش تحقیق از نوع کمی بوده که به شیوه پیمایشی انجام یافت و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل ورزشکاران، کارشناشان، مدیران ورزشی و اساتید می‌باشد، با توجه به این که از روش تحلیل عاملی تاییدی بهره برده شده است لذا تعداد نمونه لازم متناسب با تعداد متغیرها ...  بیشتر

آموزش ورزش
طراحی مدل شبیه سازی توسعه معنویت سازمانی در سازمان های ورزشی

حسین رحیمی کلور؛ سیدعلی نقوی

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.66517.3735

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل شبیه‌سازی توسعه معنویت سازمانی در سازمان‌های ورزشی بود. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﯿﺨﺘﻪ و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﻗﯿﺎﺳﯽ ـ اﺳﺘﻘﺮاﯾﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ 12 ﻧﻔﺮ از ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻧﻈﺮی (اﺳﺎﺗﯿﺪ دانشگاه) و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺗﺠﺮﺑﯽ ...  بیشتر

آموزش ورزش
شناسایی و تحلیل محتمل ترین سناریو توسعه فوتسال ایران(یک مطالعه آینده نگرانه)

علی ابوالحسینی؛ حبیب هنری

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403، ، صفحه 29-42

https://doi.org/10.30473/arsm.2024.66105.3722

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل محتمل ترین سناریو توسعه فوتسال کشور می باشد. پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است که از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه خبرگانی که در زمینه ورزش قهرمانی و حرفه ای و رشته فوتسال از دانش و تجربه لازم برخوردار هستند. نمونه گیری به صورت گلوله برفی است. 12 مصاحبه با خبرگان ...  بیشتر

آموزش ورزش
طراحی مدل کاربست فناوری‌های نوین در توسعه ورزش همگانی ایران: یک نظریه داده‌بنیاد

رضا شیخ یوسفی؛ نسرین عزیزیان کهن؛ مهرداد محرم زاده؛ عباس نقی‌زاده باقی

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403، ، صفحه 53-64

https://doi.org/10.30473/arsm.2024.69743.3829

چکیده
  هدف پژوهش طراحی مدل کاربست فناوری‌های نوین در توسعه ورزش همگانی ایران بود. این تحقیق حاضر از نوع کاربردی و کیفی مبتنی بر داده بنیاد با رویکرد استراوس و کوربین بود. جامعه آماری شامل اساتید منتخب مدیریت ورزشی دانشگاه‌ها و مدیران ادارات کل ورزش و جوانان و فدراسیون‌های ورزشی بودند. نمونه‌گیری به روش هدفمند با دو نمونه اولیه انجام و ...  بیشتر

آموزش ورزش
تأثیر مدیریت زمان و کیفیت سیستم توسعه استعداد والیبال بر رضایت ذی نفعان در کشور عراق

ضرغام حیدر عیسی؛ فاطمه عبدوی؛ محمد رسول خدادادی؛ عبدالزهرا حمیدی محیسن

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403، ، صفحه 65-76

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.68015.3772

چکیده
  هدف از پژوهش تبیین تأثیر مدیریت زمان و کیفیت سیستم توسعه استعداد والیبال بر رضایت ذی نفعان در کشور عراق بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی بود؛ که به شکل میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی شامل مربیان والیبال بودند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 385 نفر انتخاب شدند و از این تعداد تعداد 383 ...  بیشتر

آموزش ورزش
شناسایی عوامل مؤثر در سرآمدی فدراسیون ملی تنیس روی میز در سطح بین‌المللی و ارائه راهکارهای اجرایی

مهرداد علی قارداشی؛ شهرام نظری؛ رسول نوروزی سید حسینی

دوره 12، شماره 4 ، فروردین 1403

https://doi.org/10.30473/arsm.2024.66853.3747

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در سرآمدی فدراسیون ملی تنیس روی میز در عرصه بین‌المللی و ارائه راهکارهای اجرایی است. روش پژوهش به‌صورت آمیخته (کیفی و کمی) و از نوع استراتژی آمیخته-اکتشافی بود. مشارکت‌کنندگان در بخش کیفی استادان رشته مدیریت ورزشی و همچنین مدیران و کارشناسان خبره و آگاه در زمینه تنیس روی میز و سرآمدی بین‌المللی ...  بیشتر

آموزش ورزش
مدل یابی معادلات ساختاری اخلاق حرفه ای باشگاه های فوتبال لیگ برتر

حمیدرضا ملک نیا؛ اسفندیار خسروی زاده؛ جمشید همتی

دوره 12، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 57-72

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.61111.3577

چکیده
  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل اخلاق حرفه ای باشگاه های فوتبال لیگ برتر بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ روش آمیخته و از نوع پژوهش های مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را مدیران فدراسیون فوتبال، صاحب نظران ،اساتید دانشگاه، اصحاب رسانه، مدیران باشگاه های فوتبال تشکیل دادند(N=384) که بر اساس جدول مورگان به روش نمونه ...  بیشتر

آموزش ورزش
تدوین برنامه راهبردی اردوگاه های تفریحی- ورزشی آموزش و پرورش کشور

سید ابراهیم موسویان؛ فرزام فرزان؛ مرتضی دوستی

دوره 12، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.61340.3588

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر تدوین برنامه راهبردی اردوگاه‌های تفریحی- ورزشی آموزش و پرورش کشور بود که از حیث نتایج کاربردی و از لحاظ ماهیت، از نوع مطالعات استراتژیک (برنامه‌ریزی راهبردی) بود و به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت و از روش های کمی و کیفی به شیوه مطالعات راهبردی برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق بهره‌ گرفته شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات ...  بیشتر

آموزش ورزش
نهادینه کردن عوامل موثر فرهنگ عمومی ورزش همگانی در جامعه (مطالعه موردی: استان تهران)

فرناز ترابی؛ محمد محمدی

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 15-30

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.65980.3719

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر نهادینه کردن عوامل موثر فرهنگ عمومی ورزش همگانی در جامعه بود. روش انجام این تحقیق آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری شامل متخصصان و کارشناسان (مدیران ورزش و غیره) جهت کشف عوامل نهادینه کردن و مدیران، متخصصان و کارشناسان جهت مشخص کردن وزن دهی عوامل و نمونه مردمی 1500 نفری جامعه در 5 ناحیه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز ...  بیشتر

آموزش ورزش
عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت استعداد در فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی

سارا سراج؛ یونس یاری

دوره 12، شماره 2 ، مهر 1402، ، صفحه 31-40

https://doi.org/10.30473/arsm.2023.66481.3731

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت استعداد در ورزش دانشگاهی (مطالعه موردی: فدراسیون ورزش دانشجویی) بود. ازاین‌رو تعداد ۱۱۲ پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد ورزش دانشگاهی فیلیپس و راپر (۲۰۰۹)، توسط کارکنان فدراسیون ورزش دانشجویی در سال ۱۴۰1 تکمیل و جمع‌آوری شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی، ...  بیشتر